9.33.Aमत्-मनाः
9.33.Bमन्मना
9.33.Cअस्मद्-मनस्{पुं}{1;एक}
9.33.Dअस्मद्-मनस्{पुं}{1;एक}
9.33.E<अस्मत्-मनाः>Bs6
9.33.Fमयि मनः यस्य सः = मन्मनाः
9.33.Gसमुच्चितम् 3
9.33.H-
9.33.Iमुझमें_मनवाला
9.33.Jalways_thinking_of_Me
9.33.K-
9.33.Lरुत्व-यत्व-लोप-सन्धिः (ससजुषो रुः (8।2।66)-भोभगोअघो अपूर्वस्य योऽशि (8।3।17)-हलि सर्वेषाम् (8।3।22))
9.33.MGLG
मद्-भक्तः
मद्भक्तो
अस्मद्-भक्त{पुं}{1;एक}
अस्मद्-भक्त{पुं}{1;एक}
<अस्मत्-भक्तः>T6
मम भक्तः = मद्भक्तः
समुच्चितम् 3
-
मेरा_भक्त
my_devotee
-
रुत्व-उत्व-गुण-सन्धिः (ससजुषो रुः (8।2।66)-हशि च (6।1।114)-आद्गुणः (6।1।87))
GGG
(च)
-
(च{अव्य})
(च){अव्य}
-
-
कर्ता 5
-
(और)
and
मद्-याजी
मद्याजी
अस्मद्-याजिन्{पुं}{1;एक}
अस्मद्-याजिन्{पुं}{1;एक}
<अस्मत्-याजी>U
माम् यजति = मद्याजी
समुच्चितम् 3
-
मेरा_पूजन_करनेवाला
my_worshipper
-
-
GGG
भव
भव
भव{पुं}{8;एक}/भू1{कर्तरि;लोट्;म;एक;परस्मैपदी;भू;भ्वादिः}
भू{कर्तरि;लोट्;म;एक;परस्मैपदी;भू;भ्वादिः}
-
-
-
-
बन
become
-
-
LL
माम्
मां
अस्मद्{2;एक}
अस्मद्{2;एक}
-
-
कर्म 7
-
मुझको
unto_Me
-
-
G
नमस्कुरु
नमस्कुरु
नमस्_कृ3{कर्तरि;लोट्;म;एक;उभयपदी;डुकृञ्;तनादिः}
नमस्_कृ{कर्तरि;लोट्;म;एक;उभयपदी;नमस्_डुकृञ्;तनादिः}
-
-
-
-
प्रणाम्_कर
offer_obeisances
-
-
GGLL
एवम्
-
एवम्{अव्य}
एवम्{अव्य}
-
-
सम्बन्धः 9
-
इस_प्रकार
thus
आत्मानम्
-
आत्मन्{पुं}{2;एक}
आत्मन्{पुं}{2;एक}
-
-
कर्म 10
-
आत्मा_को
your_soul
युक्त्वा
युक्त्वैवमात्मानं
युज्1{कृत्_प्रत्ययः:क्त्वा;युजँ;दिवादिः}/युज्2{कृत्_प्रत्ययः:क्त्वा;युजिँर्;रुधादिः}
युज्{कृत्_प्रत्ययः:क्त्वा;युजिँर्;रुधादिः}
-
-
पूर्वकालः 15
-
नियुक्त_करके
being_absorbed
-
वृद्धि-सन्धिः (वृद्धिरेचि (6।1।88))
GGGGGG
मत्-परायणः
मत्परायणः
अस्मद्-परायण{पुं}{1;एक}
अस्मद्-परायण{पुं}{1;एक}
<अस्मत्-परायणः>Bs6
अहं परायणम् यस्य सः = अस्मत्परायणः
विशेषणम् 12
-
मेरे_परायचण_होकर
devoted_to_Me
-
-
GLGLG
(त्वम्)
-
(युष्मद्{1;एक})
(युष्मद्){1;एक}
-
-
कर्ता 15
-
(तू)
you
माम्
मामेवैष्यसि
अस्मद्{2;एक}
अस्मद्{2;एक}
-
-
कर्म 15
-
मुझको
unto_Me
-
वृद्धि-सन्धिः (वृद्धिरेचि (6।1।88))
GGGLL
एव
-
एव{अव्य}
एव{अव्य}
-
-
सम्बन्धः 13
-
ही
completely
एष्यसि
-
इ1{कर्तरि;लृट्;म;एक;परस्मैपदी;इण्;अदादिः}
{कर्तरि;लृट्;म;एक;परस्मैपदी;इण्;अदादिः}
-
-
-
-
प्राप्त_होगा
come