9.27.Aकौन्तेय
9.27.Bकौन्तेय
9.27.Cकौन्तेय{पुं}{8;एक}
9.27.Dकौन्तेय{पुं}{8;एक}
9.27.E-
9.27.F-
9.27.Gसम्बोध्यः 16
9.27.H-
9.27.Iहे_अर्जुन
9.27.JO_son_of_Kunti
9.27.K-
9.27.L-
9.27.MGGL
(त्वम्)
-
(युष्मद्{1;एक})
(युष्मद्){1;एक}
-
-
कर्ता 13
-
(तू)
you
यत्
यत्करोषि
यत्{अव्य}/यद्{नपुं}{1;एक}/यद्{नपुं}{2;एक}/यत्{अव्य}
यद्{नपुं}{2;एक}
-
-
सम्बन्धः 14
-
जो
whatever
-
चर्त्व-सन्धिः (खरि च (8।4।55))
GLGL
करोषि
-
कृ3{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;डुकृञ्;तनादिः}
कृ{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;डुकृञ्;तनादिः}
-
-
समुच्चितम् 13
-
करता_है
do
यत्
यदश्नासि
यत्{अव्य}/यद्{नपुं}{1;एक}/यद्{नपुं}{2;एक}/यत्{अव्य}
यद्{नपुं}{2;एक}
-
-
कर्म 6
-
जो
whatever
-
जश्त्व-सन्धिः (झलां जशोऽन्ते (8।2।39))
LGGL
अश्नासि
-
अश्2{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;अशँ;क्र्यादिः}
अश्{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;अशँ;क्र्यादिः}
-
-
समुच्चितम् 13
-
खाता_है
eat
यत्
यज्जुहोषि
यत्{अव्य}/यद्{नपुं}{1;एक}/यद्{नपुं}{2;एक}/यत्{अव्य}
यद्{नपुं}{2;एक}
-
-
कर्म 8
-
जो
whatever
-
जश्त्व-श्चुत्व-सन्धिः (झलां जशोऽन्ते (8।2।39)-स्तोः श्चुना श्चुः (8।4।40))
GLGL
जुहोषि
-
हु1{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;हु;जुहोत्यादिः}
हु{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;हु;जुहोत्यादिः}
-
-
समुच्चितम् 13
-
हवन_करता_है
offer
यत्
यत्
यत्{अव्य}/यद्{नपुं}{1;एक}/यद्{नपुं}{2;एक}/यत्{अव्य}
यद्{नपुं}{2;एक}
-
-
कर्म 10
-
जो
whatever
-
-
L
ददासि
ददासि
दा3{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;डुदाञ्;जुहोत्यादिः}
दा{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;डुदाञ्;जुहोत्यादिः}
-
-
समुच्चितम् 13
-
दान_देता_है
give_away
-
-
LGL
यत्
यत्तपस्यसि
यत्{अव्य}/यद्{नपुं}{1;एक}/यद्{नपुं}{2;एक}/यत्{अव्य}
यद्{नपुं}{2;एक}
-
-
कर्म 12
-
जो
whatever
-
चर्त्व-सन्धिः (खरि च (8।4।55))
GLGLL
तपस्यसि
-
तपस्यसि
तपस्य{कर्तरि;लट्;म;एक;परस्मैपदी;तपस्य;नामधातु}
-
-
समुच्चितम् 13
-
तप_करता_है
perform_austerities
(च)
-
(च{अव्य})
(च){अव्य}
-
-
प्रतियोगी 3
-
(और)
also
तत्
तत्कुरुष्व
तद्{नपुं}{1;एक}/तद्{नपुं}{2;एक}
तद्{नपुं}{2;एक}
-
-
अनुयोगी 16
-
वह_(सब)
that
-
चर्त्व-सन्धिः (खरि च (8।4।55))
GLGL
मत्-अर्पणम्
मदर्पणम्
अस्मद्-अर्पण{नपुं}{1;एक}/अर्पण{नपुं}{2;एक}
अस्मद्-अर्पण{नपुं}{1;एक}
<अस्मद्-अर्पणम्>T7
मयि अर्पणम् = मदर्पणम्
कर्म 16
-
मेरे_अर्पण
offering_unto_me
-
-
LGLL
कुरुष्व
-
कृ3{कर्तरि;लोट्;म;एक;आत्मनेपदी;डुकृञ्;तनादिः}/कृ1{कर्तरि;लोट्;मढ्यम;एक;आट्मनेपदी;कृ;तनादिः}
कृ{कर्तरि;लोट्;म;एक;आत्मनेपदी;डुकृञ्;तनादिः}
-
-
-
-
कर
make