9.26.Aयः
9.26.Bयो
9.26.Cयद्{पुं}{1;एक}
9.26.Dयद्{पुं}{1;एक}
9.26.E-
9.26.F-
9.26.Gकर्ता 9
9.26.H-
9.26.Iजो_(कोई_भक्त)
9.26.Jwhoever
9.26.K-
9.26.Lरुत्व-उत्व-गुण-सन्धिः (ससजुषो रुः (8।2।66)-हशि च (6।1।114)-आद्गुणः (6।1।87))
9.26.MG
मे
मे
अस्मद्{6;एक}
अस्मद्{4;एक}
-
-
सम्प्रदानम् 9
-
मेरे_लिये
unto_Me
-
-
G
भक्त्या
भक्त्या
भक्ति{स्त्री}{3;एक}
भक्ति{स्त्री}{3;एक}
-
-
करणम् 9
-
प्रेम_से
with_devotion
-
-
GG
पत्रम्
पत्रं
पत्र{नपुं}{1;एक}/पत्र{नपुं}{2;एक}
पत्र{नपुं}{2;एक}
-
-
समुच्चितम् 7
-
पत्र
a_leaf
-
-
GG
पुष्पम्
पुष्पं
पुष्प{नपुं}{1;एक}/पुष्प{नपुं}{2;एक}
पुष्प{नपुं}{2;एक}
-
-
समुच्चितम् 7
-
पुष्प
a_flower
-
-
GG
फलम्
फलं
फल{नपुं}{1;एक}/फल{नपुं}{2;एक}
फल{नपुं}{2;एक}
-
-
समुच्चितम् 7
-
फल
a_fruit
-
-
LG
(च)
-
(च{अव्य})
(च){अव्य}
-
-
कर्म 9
-
(और)
and
तोयम्
तोयं
तोय{नपुं}{1;एक}/तोय{नपुं}{2;एक}
तोय{नपुं}{2;एक}
-
-
समुच्चितम् 7
-
जल_आदि
water
-
-
GG
प्रयच्छति
प्रयच्छति
प्रयच्छति
प्र_यम्{कर्तरि;लट्;प्र;एक;परस्मैपदी;प्र_यमँ;भ्वादिः}
-
-
-
-
अर्पण_करता_है
offers
-
-
LGLL
प्रयत-आत्मनः
प्रयतात्मनः
प्रयत-आत्मन्{पुं}{2;बहु}/आत्मन्{पुं}{5;एक}/आत्मन्{पुं}{6;एक}
प्रयत-आत्मन्{पुं}{6;एक}
<प्रयत-आत्मनः>Bs6
प्रयतः आत्मा यस्य सः = प्रयतात्मा तान् प्रयतात्मनः
षष्ठीसम्बन्धः 12
-
(उस)_शुद्ध_बुद्धि_निष्काम_प्रेमी_भक्त_का
of_one_in_pure_consciousness
-
-
LLGLG
भक्ति-उपहृतम्
भक्त्युपहृतमश्नामि
भक्ति-उपहृतम्
भक्ति-उप_हृ{कृत्_प्रत्ययः:क्त;उप_हृञ्;भ्वादिः;नपुं}{2;एक}
<भक्ति-उपहृतम्>T3
भक्त्या उपहृतम् = भक्त्युपहृतम्
विशेषणम् 12
-
प्रेमपूर्वक_अर्पण_किया_हुआ
offered_in_devotion
-
-
GLLLGGGL
तत्
तदहं
तद्{नपुं}{1;एक}/तद्{नपुं}{2;एक}
तद्{नपुं}{2;एक}
-
-
कर्म 14
-
वह_(पत्र-पुष्पादि)
that
-
जश्त्व-सन्धिः (झलां जशोऽन्ते (8।2।39))
LLG
अहम्
-
अस्मद्{1;एक}
अस्मद्{1;एक}
-
-
कर्ता 14
-
मैं
I
अश्नामि
-
अश्2{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;अशँ;क्र्यादिः}
अश्{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;अशँ;क्र्यादिः}
-
-
-
-
खाता_हूँ
accept