9.19.Aअहम्
9.19.B-
9.19.Cअस्मद्{1;एक}
9.19.Dअस्मद्{1;एक}
9.19.E-
9.19.F-
9.19.Gकर्ता 2
9.19.H-
9.19.Iमैं
9.19.JI
तपामि
तपाम्यहमहं
तप्1{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;तपँ;भ्वादिः}/तप्3{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;तपँ;चुरादिः}
तप्{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;तपँ;भ्वादिः}
-
-
-
-
सूर्यरूप_से_तपता_हूँ
give_heat
-
यण्-सन्धिः (इको यणचि (6।1।77))
LGLGLG
(अहम्)
-
(अस्मद्{1;एक})
(अस्मद्){1;एक}
-
-
कर्ता 6
-
(मैं)
I
वर्षम्
वर्षं
वर्ष{पुं}{2;एक}
वर्ष{पुं}{2;एक}
-
-
कर्म 6
-
वर्षा_का
rain
-
-
GG
निगृह्णामि
निगृह्णाम्युत्सृजामि
नि_ग्रह्1{कर्तरि;लट्;उ;एक;उभयपदी;ग्रहँ;क्र्यादिः}
नि_ग्रह्{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;नि_ग्रहँ;क्र्यादिः}
-
-
समुच्चितम् 6
-
आकर्षण_करता_हूँ
withhold
-
यण्-सन्धिः (इको यणचि (6।1।77))
LGGGLGL
च{अव्य}
{अव्य}
-
-
-
-
और
and
-
-
L
उत्सृजामि
-
उत्सृजामि
उत्_सृज्{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;उत्_सृजँ;तुदादिः}
-
-
समुच्चितम् 6
-
बरसाता_हूँ
send_forth
अर्जुन
-
अर्जुन{पुं}{8;एक}
अर्जुन{पुं}{8;एक}
-
-
सम्बोध्यः 15
-
हे_अर्जुन
O_Arjuna
अहम्
-
अस्मद्{1;एक}
अस्मद्{1;एक}
-
-
कर्ता 15
-
मैं
I
एव
-
एव{अव्य}
एव{अव्य}
-
-
सम्बन्धः 9
-
ही
certainly
अमृतम्
अमृतं
अ-मृत{पुं}{2;एक}/मृत{नपुं}{1;एक}/मृत{नपुं}{2;एक}
अमृत{नपुं}{1;एक}
-
-
समुच्चितम् 12
-
अमृत
immortality
-
-
GLG
चैव
च{अव्य}
{अव्य}
-
-
कर्तृसमानाधिकरणम् 15
-
और
and
-
वृद्धि-सन्धिः (वृद्धिरेचि (6।1।88))
GL
मृत्युः
मृत्युश्च
मृत्यु{पुं}{1;एक}
मृत्यु{पुं}{1;एक}
-
-
समुच्चितम् 12
-
मृत्यु
death
-
सत्व-श्चुत्व-सन्धिः (विसर्जनीयस्य सः (8।3।34)-स्तोः श्चुना श्चुः (8।4।40))
GGL
-
च{अव्य}
{अव्य}
-
-
-
-
और
and
(अस्मि)
-
(अस्मि{अव्य}/अस्2{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;असँ;अदादिः})
(अस्){कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;असँ;अदादिः}
-
-
-
-
(हूँ)
am
अहम्
-
अस्मद्{1;एक}
अस्मद्{1;एक}
-
-
कर्ता 20
-
मैं
I
सत्
सदसच्चाहमर्जुन
सत्{पुं}{1;एक}/सत्{पुं}{8;एक}/सत्{स्त्री}{1;एक}/सत्{स्त्री}{8;एक}/सत्{नपुं}{1;एक}/सत्{नपुं}{2;एक}/सत्{नपुं}{8;एक}
सत्{नपुं}{1;एक}
-
-
समुच्चितम् 19
-
सत्
being
-
जश्त्व-सन्धिः (झलां जशोऽन्ते (8।2।39)) / जश्त्व-श्चुत्व-चर्त्व-सन्धिः (झलां जशोऽन्ते (8।2।39)-स्तोः श्चुना श्चुः (8।4।40)-खरि च (8।4।55)) / सवर्णदीर्घ-सन्धिः (अकः सवर्णे दीर्घः (6।1।101))
LLGGGGLL
अ-सत्
-
अ-सत्{पुं}{1;एक}/सत्{पुं}{8;एक}/सत्{स्त्री}{1;एक}/सत्{स्त्री}{8;एक}/सत्{नपुं}{1;एक}/सत्{नपुं}{2;एक}/सत्{नपुं}{8;एक}
असत्{नपुं}{1;एक}
<न-सत्>Tn
न सत् = असत्
समुच्चितम् 19
-
असत्
nonbeing
-
च{अव्य}
{अव्य}
-
-
कर्तृसमानाधिकरणम् 20
-
भी
and
(अस्मि)
-
(अस्मि{अव्य}/अस्2{कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;असँ;अदादिः})
(अस्){कर्तरि;लट्;उ;एक;परस्मैपदी;असँ;अदादिः}
-
-
-
-
(हूँ)
am